d
Follow us
  >  Aktualności   >  Wywłaszczenie nieruchomości – jak dochodzić należnego odszkodowania?

Wywłaszczenie nieruchomości – jak dochodzić należnego odszkodowania?

Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w szczególnych przypadkach mogą właściciela nieruchomości pozbawić przysługującego mu prawa własności lub użytkowania. Mowa o wywłaszczeniu nieruchomości, które regularnie uderza w kolejnych poszkodowanych. Restrukturyzacja w okresie PRL, specustawy, zasiedzenie przez Skarb Państwa to tylko kilka bardziej znanych sposobów na odebrania prawa do nieruchomości. Wywłaszczeni poszkodowani mają możliwość dochodzenia stosownej rekompensaty pieniężnej. Jak ubiegać się skutecznie o należne odszkodowanie?

Odszkodowanie dla właściciela nieruchomości – w jakich sytuacjach jest należne?

Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane tylko, gdy realizacja celów publicznych nie może nastąpić bez pozbawienia właściciela prawa własności lub użytkowania. Na mocy obowiązujących przepisów prawa wywłaszczenie może nastąpić, jedynie w uzasadnionych przypadkach, a także z uwzględnieniem wypłaty realnego odszkodowania dla poszkodowanego właściciela. Skala osób borykających się z tym problemem jest tak znaczna, że warto pokrótce przedstawić sytuacje, w których możliwe jest dochodzenie stosownej rekompensaty pieniężnej:

  • wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje publiczne – mowa o słynnych specustawach, które umożliwiają objęcie we władanie nieruchomości przez podmiot publiczny. Kontrowersje budzi fakt, że realizacja inwestycji następuje nawet, gdy toczy się postępowanie odnośnie odszkodowania za przejmowaną nieruchomość i grunt.

  • wywłaszczenie poprzez władztwo państwowe – to bardzo szeroka kategoria obejmująca odzyskiwanie prawa do własności lub uzyskiwanie odszkodowania za nieruchomości pozostawione w Polsce w związku z wojną lub sytuacją po jej zakończeniu. Pojawia się tutaj kontrowersyjny Dekret Bieruta, które doprowadził do wywłaszczenia nieruchomości na terenie m. st. Warszawy, jako formy polityki społeczno-ideologicznej (nacjonalizacja). Wartym podkreślenia jest fakt, że wywłaszczenia w tamtym okresie dokonywano często bez istotnej podstawy prawnej, a w skutek nielegalnych działań. Kolejnym przykładem wywłaszczenia w związku z sytuacją po wojnie jest tzw. mienie zabużańskie, które obejmuje nieruchomości i grunty pozostawione przez Polaków przymusowo wysiedlonych w latach 1944-1952.

  • reforma rolna – to zmiana stosunków własnościowych z 1944 obejmująca przeobrażenie struktury agrarnej wsi zgodnie z dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

  • dekret o lasach – obejmuje przejęcie niektórych lasów na rzecz Skarbu Państwa na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

  • służebność obciążająca nieruchomość – obejmuje odszkodowanie za osadzenie urządzeń przesyłowych na nieruchomości bez wiedzy właściciela. Bardzo często na nieruchomości ciąży też służebność przechodu, przejazdu. Poszkodowany ma prawo do odszkodowania za bezumowne korzystanie z jego rzeczy.

To tylko nieliczne przesłanki, które stanowią podstawę do dochodzenia rekompensaty pieniężnej za wywłaszczone nieruchomości. Lista ustaw i dekretów umożliwiających pozbawienie prawa do mienia jest niezwykle pokaźna.

Doświadczony prawnik wywalczy wysokie odszkodowanie!

Poszkodowani na skutek wywłaszczenia właściciele nieruchomości mają prawo do dochodzenia należnej rekompensaty. Kancelaria Anny Zagulskiej zajmuje się prowadzeniem postępowań obejmujących zwrot utraconej nieruchomości lub dochodzenie odszkodowania za przejęte mienie (znacjonalizowane, wywłaszczone). Gwarantujemy indywidualne podejście do każdej powierzonej sprawy, a także kompleksową reprezentację we wszystkich czynnościach prawnych. Zachęcamy do kontaktu w celu nakreślenia możliwości odszkodowawczych w konkretnym przypadku wywłaszczenia. Nasza wiedza poparta doświadczeniem pozwala nam skutecznie reprezentować interes prawny każdego Klienta.

Zadzwoń 609 678 703