d
Follow us
  >    >  Prawo konkurencji i własność intelektualna

Prawo konkurencji i własność intelektualna

K

ancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa konkurencji i własności intelektualnej. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach zarówno na etapie przesądowym, jak i sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji. Reprezentujemy Klientów w sporach przed sądami powszechnymi o roszczenia wynikające z prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz o uznanie klauzul umownych za niedozwolone, a ponadto rekomendujemy procedury chroniące Klientów Kancelarii przed czynami stanowiącymi nieuczciwe praktyki rynkowe. Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących własności intelektualnej oraz naruszeń tego prawa. Usługi Kancelarii w zakresie prawa własności intelektualnej obejmują w szczególności doradztwo prawne w zakresie znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, ochrona prawna firmy, znaków towarowych, wzorów użytkowych, ochrona praw twórców w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ochronę dóbr osobistych, w tym negocjowanie sprostowań, przeprosin oraz prowadzenie sporów sądowych o ochronę dóbr osobistych, reprezentacja strony w postępowaniach w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej, opiniowanie i przygotowywanie umów, w tym: umów przeniesienia (cesji) znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz praw z ich zgłoszeń, umów licencyjnych na korzystanie z ww. dóbr, umów o przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz umów licencyjnych, umów dystrybucyjnych oraz umów franszyzy, umów przenoszących lub upoważniających do korzystania z know-how i niezarejestrowanych znaków towarowych.

Zadzwoń 609 678 703