d
Follow us
  >  Aktualności   >  Przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek społecznych od zawartego z pracownikiem zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek społecznych od zawartego z pracownikiem zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Potwierdził to lubelski oddział ZUS w decyzji z 20 października 2015 r. (WPI/200000/43/ 1077/2015). W tej sprawie pracodawca wskazał, że planuje rozwiązać z pracownikiem umowęo pracę, na mocy której jest on zatrudniony na stanowisku prezesa zarządu, pełniąc funkcję dyrektora generalnego. W podpisanym porozumieniu o rozwiązaniu przedmiotowej umowy spółka zobowiązała się wypłacić odszkodowanie za ustanie stosunku pracy z zawartego z pracownikiem zakazu konkurencji po zakończeniu etatu, które to uprawnienie do odszkodowania, było zastrzeżone w umowie o zakazie konkurencji zawartej w myśl art. 1012 Kodeksu Pracy. Pracodawca powziął wątpliwość, czy odszkodowanie, które wypłaci z porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, spowoduje dla niego obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jak wskazano na wstępie, lubelski oddział ZUS rozwiał tę wątpliwość, wskazując, że taki obowiązek po stronie pracodawcy w przedstawiony powyżej stanie faktycznym nie powstanie. Należy jednak pamiętać, że nie każdy oddział ZUS na terytorium naszego kraju musi podzielić to stanowisko, lepiej wiec w razie wątpliwości wystąpić z zapytaniem do właściwego dla danej firmy oddziału ZUS.

Zadzwoń 609 678 703