Odszkodowanie za śmierć bliskiego – o jakie świadczenia mogą ubiegać się bliscy?

Pośpiech, wzmożony ruch, brawura, chwila nieuwagi, przyczyn śmiertelnych wypadków na polskich drogach jest wiele. Przedwczesna strata bliskiego to jedno z najbardziej bolesnych przeżyć, jakich doświadczamy w życiu. Niestety śmierć ukochanej osoby niesie za sobą falę negatywnych skutków, odbijając bolesne piętno nie tylko na naszym zdrowiu, ale też sytuacji materialnej. Żadne środki pieniężne nie są w stanie zrekompensować tak dotkliwej straty. Każdy poszkodowany powinien jednak wiedzieć, że zgodnie z przepisami ma prawo dochodzenia należnych świadczeń odszkodowawczych.

Komu należne jest odszkodowanie za śmierć?

Z wnioskiem o odszkodowanie może wystąpić każdy kto stracił bliskiego na skutek wypadku komunikacyjnego. Najważniejsze znaczenie ma więź emocjonalna pomiędzy zmarłym, a osobą ubiegającą się o odszkodowanie. Zazwyczaj o należne środki starają się najbliżsi krewni zmarłego: małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wystąpiło ze swoim roszczeniem też wujostwo, wnuki lub dziadkowie. Jeśli dana osoba na skutek wypadku odniosła znaczną stratę emocjonalną rekompensata jest jej należna.

 

O jakie świadczenia mogą ubiegać się bliscy zmarłego?

Katalog świadczeń odszkodowawczych przysługujący po śmierci bliskiego jest dość szeroki. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego istnieje możliwość dochodzenia następujących świadczeń:

 • zwrot kosztów pogrzebu – bliscy organizujący pochówek zmarłego mogą dochodzić zwrotu poniesionych kosztów. Ta rekompensata pieniężne obejmuje organizację pogrzebu, zakup pomnika, zakup odzieży, organizację stypy, opłaty poniesione na transport, a nawet ofiarę na rzecz kapłana. Warto podkreślić, że kwota wydatkowana na pochówek nie może przewyższać kosztów pogrzebu przyjętego w danym kręgu społecznym i kulturowym.

 • odszkodowanie z tytułu pogorszonej sytuacji życiowej – to rekompensata wypłacana jednorazowo mająca na celu wyrównanie strat finansowych poniesionych przez bliskich w związku ze śmiercią członka rodziny. Wysokość odszkodowania ustalana jest z uwzględnieniem wkładu materialnego (pensja) i niematerialnego (czas poświęcony na zajmowanie się domem i członkami rodziny) zmarłego do gospodarstwa domowego.

 • zadośćuczynienie – to bardzo ważne roszczenie odszkodowawcze wypłacane jednorazowo. Rekompensata ta obejmuje doznaną krzywdę moralną i psychiczną na skutek tak dotkliwej straty. Wysokość zadośćuczynienia ustalana jest z uwzględnieniem bólu, cierpienia, więzi emocjonalnej, poczucia straty, a także osamotnienie po śmierci bliskiego. Im silniejsza więź pomiędzy zmarłym, a poszkodowanym tym zadośćuczynienie wyższe.

 • renta – cykliczne świadczenie wypłacane co miesiąc, przyznawane dla osób, względem których zmarłych miał obowiązek alimentacyjny lub wspomagał regularnie finansowo. Należy bezwzględnie podkreślić, że jest to roszczenie przysługujące niezależnie od świadczeń z ZUS. Wysokość renty uwzględniana jest na podstawie dochodów osiąganych przez zmarłego i przekazywanych na rzecz bliskich.

W ostatnim czasie kancelaria wywalczyła dla swojego klienta z tytułu zadośćuczynienia za skutki wypadku komunikacyjnego świadczenie w wysokości przekraczającej 100.000,- zł

Powrót

 • prawnik Wrocław
 • porady prawne Wrocław
 • Radca prawny
 • Kancelaria prawna
 • Kancelaria prawna Wrocław
 • Jeśli wie­rzysz w zwy­cięstwo, zwy­cięstwo uwie­rzy w ciebie.

  Paulo Coelho

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

 • W życiu is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.

  Paulo Coelho

 • Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali     so­bie spra­wy, jak blis­cy są sukcesu, kiedy się poddali.

  Rafał Kosik

 • Jeśli ograniczę się do tego, co znam, wówczas nigdy się nie dowiem, czego nie znam.

  Paulo Coelho

Skontaktuj się

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Prosta 36

(boczna ulicy Grabiszyńskiej)

53-508 Wrocław

Tel.: 71 307 1 309

Mobile: 609 678 703

e-mail:

Dysponujemy wygodnym
parkingiem dla naszych Klientów

 

radca prawny Wrocław