d
Follow us
  >  Aktualności   >  Odszkodowania powypadkowe – jak zawalczyć o najwyższe stawki pieniężne?

Odszkodowania powypadkowe – jak zawalczyć o najwyższe stawki pieniężne?

Wypadek to niezwykle traumatyczne przeżycie, które bardzo często przekłada się negatywnie na zdrowie poszkodowanych. Osoby doznające obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia mają jednak szansę na uzyskanie godnych środków odszkodowawczych. Otrzymane wysokie stawki pieniężne mogą zdecydowanie przyspieszyć powrót do życia sprzed wypadku.

Kto może ubiegać się o wypłatę roszczeń odszkodowawczych?

Poszkodowani w wypadkach, którzy nie byli sprawcami zdarzenia mają prawo dochodzenia szerokiego katalogu roszczeń odszkodowawczych. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty należnej rekompensaty jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe, u którego sprawca wypadku wykupił polisę OC. W sytuacji, gdy zbiegł on z miejsca zdarzenia lub nie posiadał ważnego dokumentu ubezpieczeniowego z roszczeniem odszkodowawczym możemy wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Na dochodzenie świadczeń mamy 3 lata od daty wypadku, a w przypadku zdarzeń noszących znamiona przestępstwa termin przedawnienia wynosi 20 lat. Nie warto jednak zwlekać ze zgłoszeniem szkody. W miarę upływu czasu ciężej jest udowodnić wpływu wypadku na poszkodowanego. Wywalczenie wysokiego odszkodowania staje się znacznie trudniejsze.

O jakie świadczenia może ubiegać się poszkodowany?

Katalog roszczeń odszkodowawczych przysługujących poszkodowanym w wypadkach jest niezwykle szeroki. Każda osoba, która ucierpiała w wypadku ma prawo dochodzić:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – to swoista rekompensata za doznany ból i cierpienie psychicznego poniesione na skutek feralnego zdarzenia. Należy podkreślić, że w ramach tego roszczenia możemy zawalczyć o znaczne kwoty pieniężne, które w wielu przypadkach stanowią sporą część uzyskiwanej ogólnej stawki odszkodowania.

  • odszkodowanie za koszty leczenia – poszkodowany ma prawo do zwrotu środków wydatkowanych na zakup leków, wizyty u lekarzy specjalistów, rehabilitację, pobyt w szpitalu, zakup sprzętu do rehabilitacji. Dodatkowo możemy dochodzić zwrotu kosztów poniesionych na dodatkową opiekę w trakcie leczenia i specjalistyczną dietę zaleconą na czas rekonwalescencji. Ponadto poszkodowanemu należny jest zwrot kosztów związanych z dojazdem do placówek medycznych.

  • wyrównanie z tytułu utraconego dochodu – w przypadku utraty środków pieniężnych w skutek braku możności prowadzenia działalności gospodarczej lub przebywania na zwolnieniu chorobowym poszkodowany może wnioskować o stosowne wyrównanie.

  • renta – to świadczenie cykliczne należne poszkodowanym, którzy utracili możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Renta przyznawana jest, gdy poszkodowany na skutek wypadku musi ponosić większe koszty związane z opieką, stałymi kosztami leczenia.

Jak dochodzić odszkodowania?

W celu rozpoczęcia procedury rozpatrywania szkody przez ubezpieczyciela należy złożyć wniosek, w którym uzasadnimy, których świadczeń odszkodowawczych chcemy dochodzić i w jakiej kwocie. Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 30 dni na wydanie decyzji, w której określi w jakiej wysokości świadczenia odszkodowawcze przyznaje. Poszkodowanemu przysługuje odwołanie i dalsza negocjacja na etapie polubownym lub skierowanie sprawy do sądu. Jeśli nie posiadamy odpowiedniej wiedzy prawnej lub nie czujemy się na siłach, by negocjować z ubezpieczycielem warto powierzyć dochodzenie odszkodowania prawnikowi. Decydując się na porady prawne w tym zakresie dowiemy się jaką propozycję ma dla nas radca prawny i o jakie środki pieniężne konkretnie możemy zawalczyć. Nie warto odbierać sobie poprzez nieudolne postępowanie szansy na wysokie odszkodowanie.

Zadzwoń 609 678 703